CODE OF CONDUCT


TTV Amsterdam

TTV Amsterdam vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers of trainers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en trainers, en jeugdleden.

Wij hebben als vereniging voor al onze vrijwilligers en trainers een gedragscode opgesteld. Deze is voor alle leden van toepassing. Ook trainers die niet lid zijn dienen de gedragscode te onderschrijven voordat ze kunnen worden aangesteld. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Gedragscode

 1. De vrijwilliger of trainer zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
 2. De vrijwilliger of trainer gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
 3. De vrijwilliger of trainer dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger of trainer onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger of trainer, en een jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger of trainer raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger of trainer gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals omkleedruimten, douches etc.
 7. De vrijwilliger of trainer vermijdt één-op-één contacten met een jeugdlid.
 8. De vrijwilliger of trainer beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Als de vrijwilliger of trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon van TTV Amsterdam.
 10. De vrijwilliger of trainer krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger of trainer in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een lid van het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon van TTV Amsterdam.

Toelichting gedragscode

In deze gedragscode wordt gesproken over vrijwilliger, trainer en jeugdlid. Onder vrijwilliger wordt in de gedragscode iedereen verstaan die binnen TTV Amsterdam langdurig dan wel tijdelijk, formeel dan wel informeel, bepaalde taken uitoefent op verzoek van het bestuur of een trainer, of als bestuurslid. Onder trainer wordt in de gedragscode iedereen verstaan die door het bestuur is aangesteld voor het geven van tafeltennistraining aan leden van TTV Amsterdam. Jeugdleden zijn minderjarige personen die als lid zijn opgenomen in de ledenadministratie van TTV Amsterdam.

 1. De vrijwilliger of de trainer zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt. Het kind moet worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat het kind zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich letterlijk en figuurlijk vrij kan bewegen.
 2. De vrijwilliger of trainer gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast. Dit betekent dat een kind / jongere nooit op een manier wordt bejegend die zijn of haar waardigheid aantast. Vrijwilligers of trainers onthouden zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens de activiteiten, maar ook daarbuiten, tijdens alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.
 3. De vrijwilliger of trainer dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is. In het vrijwilligerswerk en sportwereld komt het veel voor dat men kinderen ook kent vanuit sociale contacten. Maar de vrijwilliger of trainer is binnen de vereniging altijd de verantwoordelijke. Binnen de vereniging gaat het niet om vriendschap of andere sociale relatie, maar om de relatie vrijwilliger/trainer – jeugdlid. Het is belangrijk dat de vrijwilliger of trainer zich bewust is van zijn positie, die ook buiten de vereniging door kan spelen. Het gaat erom dat de vrijwilliger of trainer gepaste afstand houdt en niet verder doordringt in het privéleven van het jeugdlid dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel (activiteit) van de vereniging. Bijvoorbeeld: het onnodig vragen stellen over het privéleven, persoonlijke afspraakjes maken, contact opnemen met het kind buiten de activiteiten van de vereniging om, jeugdleden thuis uitnodigen (in een één op één situatie) waaronder voor het verrichten van klusjes zoals oppassen, enzovoort.
 4. De vrijwilliger of trainer onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger/trainer en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. De vrijwilliger of trainer mag zijn positie en relatie nooit gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid, of die de grenzen van de relatie overschrijden. Hierbij kan worden gedacht aan:
  • een seksueel / erotisch geladen sfeer scheppen;
  • seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grof taalgebruik of schuine moppen;
  • het stellen van vragen over seks, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van vrijen;
  • het jeugdlid op een niet-functionele wijze bekijken en aanraken waarbij de ogen of handen zijn gericht op de geslachtskenmerken;
  • bevrediging van de eigen seksuele verlangens.
  • alle seksuele handelingen en relaties tussen vrijwilligers/trainers en jeugdleden tot 18 jaar, of met iemand met een ontwikkelingsachterstand, zijn ontoelaatbaar en strafbaar volgens artikel 249 Wetboek van Strafrecht.
 5. De vrijwilliger of trainer raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Zie punt 4.
 6. De vrijwilliger of trainer gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals omkleedruimten, douches etc. Met respect betekent in dit beval bijvoorbeeld dat:
  • de vrijwilliger en het jeugdlid bij voorkeur niet met zijn tweeën op reis gaan, maar met bijvoorbeeld een extra vrijwilliger of meerdere jeugdleden;
  • de vrijwilliger en het jeugdlid in een één op één situatie niet op één kamer slapen; er zijn minstens twee vrijwilligers/trainers op een groep kinderen;
  • met respect omgaan met de ruimtes waarin de kinderen zich bevinden, betekent dat het jeugdlid zich daar veilig moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale controle mogelijk is;
  • gesprekken met het jeugdlid in een neutrale ruimte worden gehouden (niet in kleedruimte).

Deze gedragscode is op 7 oktober 2020 vastgesteld door het bestuur van Tafeltennisvereniging Amsterdam.